Haremo Sierhekwerken | Banner Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor J. Vermeulen Bouwontwerp & Realisatie

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

J. Vermeulen Bouwontwerp & Realisatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Arnhem onder nummer 54855918.

Opdrachtgever: de wederpartij van J. Vermeulen Bouwontwerp & Realisatie met wie een overeenkomst tot het verrichten van de werkzaamheden wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen J. Vermeulen Bouwontwerp & Realisatie en een opdrachtgever waarop bedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het bedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offerte

1. Alle offertes van het bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht het bedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Bedrijf is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.

 Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van het bedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt

 Artikel 5: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

 Artikel 6: Aansprakelijkheid van bedrijf

Het bedrijf is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bedrijf.

 Artikel 7: Verplichtingen van het bedrijf

1. Het bedrijf is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

2. Het bedrijf is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

3. Het bedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede de gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover het bedrijf deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

4. Het bedrijf vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bedrijf.

 Artikel 8. Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever het bedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 Artikel 9. Betalingen en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door het bedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Het bedrijf is gerechtigd om periodiek te factureren.

3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van het bedrijf en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het bedrijf onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 Artikel 10. In gebreke blijven van de opdrachtgever

1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is het bedrijf gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven

2. Indien het bedrijf tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Het bedrijf is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.

3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven.

 Artikel 11. Contractduur

1. De overeenkomst tussen het bedrijf en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. het bedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het bedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het bedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het bedrijf worden daaronder begrepen.

2. Het bedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het bedrijf haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het bedrijf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het bedrijf niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien het bedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 Artikel 13. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van het bedrijf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het bedrijf het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen het bedrijf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.